Na hlavný obsah

Námietka prezidentky neprešla. Poslanci schválili zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Hlave štátu prekážal tzv. "prílepok".

Námietka prezidentky neprešla. Poslanci schválili zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Prezidentka Zuzana Čaputová a plénum NR SR. Foto: TASR, koláž: RTVS

Poslanci neakceptovali pripomienku prezidentky Zuzany Čaputovej a nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže schválili v pôvodnom znení, teda aj so sporným pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa v rámci Úradu vlády SR zriadi Úrad podpredsedu vlády SR. Legislatívu schválilo plénum ešte začiatkom apríla, hlava štátu však rozhodla o jeho vrátení. Dôvodom bol práve pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení aj zákon o organizácii činnosti vlády (kompetenčný zákon), a to spôsobom, ktorý podľa prezidentky nesúvisí s predmetom úpravy zákona. Ide teda o takzvaný „prílepok“. S postojom hlavy štátu sa pritom stotožnili aj Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti, ktorý odporučil jej pripomienku schváliť.

Zákon vypracoval Protimonopolný úrad (PMÚ) SR najmä z dôvodu prebratia smernice Európskej únie. Pre jej rozsah aj pre viaceré novelizácie aktuálne platnej legislatívy sa rozhodoval pripraviť úplne nový návrh zákona. Legislatíva upravuje celú oblasť verejnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže na Slovensku, oblasť zneužívania dominantného postavenia, dohôd obmedzujúcich súťaž, kontroly koncentrácií, postavenie a právomoci úradu, ako aj jeho organizáciu, ďalej ukladanie pokút či medzinárodnú spoluprácu. Zmeny mali pôvodne platiť od mája tohto roku, vzhľadom na vrátenie zákona prezidentkou sa účinnosť posunula na jún 2021.

V oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného postavenia neprináša zákon významnejšie úpravy. Zmeny v oblasti kontroly koncentrácií sa týkajú čiastočnej úpravy notifikačných kritérií. Ide o kritériá, pri splnení ktorých majú podnikatelia povinnosť oznámiť koncentráciu. „Konkrétne sa vypúšťa existujúce osobitné notifikačné kritérium, ktoré sa uplatňovalo v prípade vytvorenia spoločných podnikov. Uvedené umožňuje eliminovať prípady, keď sa formálne posudzovala koncentrácia aj v prípadoch extrateritoriálnych spoločných podnikov, ktoré neboli aktívne na území Slovenskej republiky,“ uvádza sa v materiáli.

Návrh zákona tiež zavádza nové inštitúty v podobe právomoci PMÚ uložiť dočasné opatrenia v oblasti kontroly koncentrácií. Ich cieľom je rýchlo a efektívne riešiť situácie, keď prišlo k protiprávnemu vykonávaniu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie, a to jednak pred vydaním rozhodnutia vo veci posúdenia koncentrácie alebo po tom, čo nebolo rozhodnutie rešpektované. Takéto opatrenia majú zabezpečiť, aby ešte pred vydaním rozhodnutia neprišlo k závažnému a nenapraviteľnému narušeniu hospodárskej súťaže.

V oblasti ukladania pokút neprichádza k výraznejším zmenám. Novinkou je však zavedenie právneho inštitútu penále. Zákon tiež dáva PMÚ právomoc rozhodnúť o tom, že niektorí účastníci konania budú za zaplatenie pokuty zodpovední spoločne a nerozdielne, a zároveň upravuje postup ukladania pokuty združeniu podnikateľov za správny delikt, ktorý sa týka činnosti jeho členov.

Úrad získa na základe novej legislatívy aj nové právomoci. Okrem iného bude môcť po novom odmietnuť podnety fyzických aj právnických osôb, ktoré v predmetnom období nepredstavujú priority ochrany hospodárskej súťaže. Cieľom je zabezpečiť účelnejšie použitie jeho prostriedkov, efektívnejšie predchádzanie protisúťažnému správaniu, ako aj zabezpečenie ukončenia takéhoto správania. Jednou z podstatných zmien je aj definícia podnikateľa v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ktorá nemá byť viazaná len na subjekt s právnou subjektivitou.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko