Na hlavný obsah

Schválená novela určuje maximálny počet žiakov v triedach či pojem národnostná škola

Mení aj spôsob získania nižšieho stredného vzdelania.

Schválená novela určuje maximálny počet žiakov v triedach či pojem národnostná škola
Ilustračné foto - vyučovanie na základnej škole. Foto: TASR

Zavedenie pojmu národnostné školy, úprava počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch či zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania. To sú len niektoré zo zmien, ktoré prináša novela školského zákona schválená na stredajšom (25. 8.) rokovaní vlády.

Kritérium pre použitie nových pojmov

Ministerstvo školstva chce, aby sa štátne vzdelávacie programy mohli členiť na vzdelávacie cykly. Zostáva v platnosti, že základná škola má deväť ročníkov a člení sa na prvý a druhý stupeň, pričom prvý stupeň tvorí prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník.

Pojmy národnostná škola a národnostné školské zariadenie by sa mali používať iba pri tých zariadeniach, v ktorých sa celý výchovno-vzdelávací proces, okrem vyučovania jazykov, uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny. Uvedenú charakteristiku môže inštitúcia vyjadriť aj vo svojom názve.

Komisionálne skúšky pre nižšie stredné vzdelanie

Upravená je aj doba zverejnenia kritérií na prijímacie konania na strednú školu. Tie by sa mali zverejniť o 13 mesiacov skôr, ako tomu bolo doteraz. Rozšírenie z obdobia troch mesiacov na 16 by malo vytvoriť časový priestor a podmienky na dôslednú prípravu žiaka.

Rezort označil za významnú zmenu rozšírenie okruhu žiakov, ktorí sa môžu zúčastniť na celoslovenskom testovaní. Absolvovať ho môžu aj tí žiaci, ktorí majú ľahké mentálne postihnutie alebo študujú na školách s medzinárodným programom. Týmto spôsobom by mohla získať nižšie stredné vzdelanie aj ďalšia skupina žiakov.

Úspešné absolvovanie celoslovenského externého testovania žiakov deviatych ročníkov základných škôl bude tiež predpokladom na prijatie na štúdium na strednej škole.

Nižšie stredné vzdelanie bude možné získať aj cez komisionálnu skúšku, ktorú poskytnú základné školy.

Limity počtu žiakov v triedach

Novela určuje tiež, že v triede základnej školy od prvého do štvrtého ročníka môže byť najviac 25 žiakov a od piateho po deviaty ročník 29 žiakov. Na prvom stupni môže byť najnižší priemerný počet žiakov v triedach 13 a na druhom stupni 15, pričom priemerný počet žiakov v triedach sa rovná podielu celkového počtu žiakov a tried na konkrétnom stupni.

Toto opatrenie má zaistiť nemennosť triednych kolektívov. Aj keď ministerstvo v zákone nemení pri základných školách členenie na prvý a druhý stupeň, dáva možnosť, aby sa štátne vzdelávacie programy mohli deliť na vzdelávacie cykly.

Školský klub detí sa bude podľa zákona členiť na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí v oddelení má byť najviac 26. Počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko