Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Oddnes sa menia pravidlá pre hromadné podujatia aj prevádzky

Zmeny sa týkajú aj karantény pre žiakov.

Oddnes sa menia pravidlá pre hromadné podujatia aj prevádzky
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Oddnes (26. 2.) prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungujú v režime “základ”. Sú tak dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Pre časť prevádzok a pre hromadné podujatia stále platia kapacitné obmedzenia. Vo väčšine prípadov sa však zrušili.

Prevádzky služieb (gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness centrá či wellness služby) budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00, obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.

Rušia sa vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.

ÚVZ zároveň upozorňuje, že regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť aj prísnejšie opatrenia, než stanovujú celoslovenské vyhlášky.

Hromadné podujatia môžu byť organizované v režime základ

Všetky hromadné podujatia budú môcť byť organizované v režime “základ”.

Podujatia sa budú deliť na dve kategórie. Prvú kategóriu tvoria nízko rizikové podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Maximálna účasť bude 500 osôb alebo 50 % kapacity priestoru, ide napríklad o divadlo, bohoslužby, kino, viaceré druhy kultúrnych podujatí, športové podujatia a podobne.

Druhou kategóriou sú vysoko rizikové podujatia, čiže všetky ostatné podujatia, ako aj udalosti konané v prevádzkach verejného stravovania, ktoré nedokážu splniť podmienky pre nízko rizikové podujatia.

Zúčastniť sa ich môže maximálne 50 osôb a ide napríklad o svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky a podobne.

Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia

 • ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí
 • umožniť vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor podujatí a vyznačiť vstup a výstup
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe
 • pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov
 • pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, divákov usadených v hľadisku,  umelcov, školiteľov a ďalšie osoby, ak vyplýva z účelu hromadného podujatia, že tento rozostup nie je možné dodržať)
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade

Pravidlá pre bohoslužby a kultúrne podujatia

Pri bohoslužbách, cirkevných alebo civilných verziách sobášneho obradu, pohrebných obradoch a obradoch krstu je nutné dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu.

V prípade kontaktu rozdávajúceho k ústam veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky, pri prijímaní „pod obojím“ je nutné použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku, zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou a je nutné odstrániť nádoby s vodou.

Pri kultúrnych podujatiach je zakázaná fyzická kontaktná interaktívna práca s publikom. Organizátori musia vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou.

Otvárajú sa aj prevádzky

Rovnako ako hromadné podujatia aj všetky prevádzky maloobchodu a služieb oddnes môžu fungovať v režime „základ”.

Prevádzky obchodov nemajú obmedzené otváracie hodiny, ale prevádzky služieb musia obmedziť otváracie hodiny od 5:00 do 24:00.

Obmedzenie otváracích hodín

Obmedzenie otváracích hodín sa nevzťahuje na všetky prevádzky.

Obmedzenie sa nevzťahuje na:

 • prevádzky verejného stravovania, stánky s trvalým stanovišťom, ambulantný predaj pokrmov a nápojov – po 24:00 však môžu predávať len pokrmy a nápoje zabalené so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby
 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytujúce služby na základe predpisu lekára
 • veterinárne ambulancie
 • odťahové služby
 • práčovne a čistiarne odevov
 • čerpacie stanice pohonných látok a palív
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta
 • taxislužby – rušia sa pre ne aj doterajšie obmedzenia počtu prepravovaných osôb
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • zberné dvory
 • ubytovacie služby
 • školské, nemocničné, závodné a podobné kuchyne a jedálne
 • prevádzky lanových dráh a vlekov

Čo platí pre obchodné domy a reštaurácie?

Obchodné domy:

Obchodné domy musia vybaviť svoje hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami a dezinfikovať tieto zariadenia každú hodinu.

Zakázaná je konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania vrátane foodcourtov.

Obchodné domy nemajú po novom žiadne kapacitné obmedzenia a ruší sa aj povinnosť uzatvorenia sedacích sekcií.

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

Bez kapacitných obmedzení sú po novom aj zariadenia starostlivosti o ľudské telo. Musia však upraviť časový harmonogram tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta a po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Rovnako ako pri obchodných domoch musia byť ich hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Zmeny sa dotknú aj autoškôl, lanoviek, ubytovacích služieb a fitness centier

Autoškoly a školiace strediská:

Autoškoly a školiace strediská musia po každom výcviku na trenažéri vydezinfikovať interiér auta, a to najmä volant a rýchlostnú páku, dezinfekčným prostriedkom.

Pri výcviku zameranom na vedenie motoriek musí mať každý z frekventantov vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky.

Počas výučby teórie a konania záverečných skúšok sú autoškoly povinné zabezpečiť v učebni minimálne dvojmetrovú vzdialenosť medzi účastníkmi kurzu, to neplatí pre inštruktora, lektora a skúšobného komisára.

Okrem toho majú autoškoly povinnosť zabezpečiť, aby počas praktického výcviku nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba. Toto neplatí pre skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok.

Ubytovacie služby:

Ubytovacie služby (hotely, turistické ubytovne a ďalšie prevádzky krátkodobého ubytovania) sú bez kapacitných obmedzení. Ich povinnosťou je prevádzkovať reštauračné a wellness služby podľa uvedených pravidiel pre tieto typy prevádzok.

Rovnako ako aj ubytovacie služby musia zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch a na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Aj ich hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Aké pravidlá platia pre wellness, akvaparky a umelé kúpaliská?

Wellness, akvaparky, liečebné kúpele a kúpeľné liečebne:

Maximálna kapacita wellness, akvaparkov, prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební je 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov.

Kapacitné obmedzenie sa netýka tých zariadení, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe predpisu lekára pre indikované zdravotné dôvody.

Menia sa aj pravidlá karantény pre žiakov

Povinná karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa oddnes nebude vzťahovať na žiakov základných a stredných škôl, deti v materskej škole alebo v obdobnom zariadení a na pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak nemajú príznaky ochorenia a kontakt s pozitívnou osobou bol v rámci školy alebo iného obdobného zariadenia

Osoby, ktoré dovŕšili 6. rok života, musia mať po kontakte s pozitívnou osobou následne na verejnosti 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Deti a žiaci v škole a v školskom zariadení môžu nosiť rúška.

Úzke kontakty musia ďalej dodržiavať hygienu rúk a počas 10 dní obmedziť sociálny kontakt na príslušný kolektív triedy. 

U detí, ktoré boli pozitívne testované, naďalej platí minimálne päťdňová domáca izolácia (v závislosti od intenzity klinických príznakov).

Rovnako platí povinnosť, že u osôb od 6. roka života je následne nutné nosiť na verejnosti ďalších 5 dní respirátor, ktorý môžu deti a žiaci v škole a školskom zariadení nahradiť rúškom.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko