Na hlavný obsah

O výstavbe domu v susedstve ich nikto neinformoval. Námietky k stavbe úrady posudzujú pol roka

Oznámenie o stavbe zverejnili úradníci len na úradnej tabuli.

O výstavbe domu v susedstve ich nikto neinformoval. Námietky k stavbe úrady posudzujú pol roka
Vľavo vlastníčka susednej nehnuteľnosti Oľga Brezanová. Foto: RTVS

Na to, aby ste zaplatili dane a poplatky, si úradníci vašu adresu vždy nájdu. No s tým, aby vám oznámili, že u susedov sa bude stavať, si veľa práce nedajú. Prišpendlia oznámenie kdesi na úradnú tabuľu. A ak aj stihnete vzniesť pripomienky, budú o nich rozhodovať tak dlho, že sused stihne dom postaviť aj trikrát zrenovovať.

To je aj prípad obyvateľov lokality Slanec v Bratislave. Iba bezmocne sa prizerajú na preteky, v ktorých sused finišuje, a úradníci, zdá sa, ešte ani nenastúpili na štart.

V tomto prípade sa stavba rodinného domu začala približne pred rokom. Vlastníci okolitých pozemkov však o prebiehajúcom stavebnom konaní a zámeroch stavebníka vôbec netušili. „Dovtedy sme nemali možnosť vidieť žiadne projekty, nič,“ povedala vlastníčka susednej nehnuteľnosti Oľga Brezanová.

Keďže prístupová komunikácia má vyše 70 vlastníkov, stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto všetky formality riešil verejnou vyhláškou na úradnej tabuli. Oľga Brezanová ani ďalší dvaja najbližší susedia stavebníka si túto informáciu nevšimli.

„Žiaľ, bolo to zákonné a v tomto prípade obyvatelia mali len smolu, že nesledovali úradné tabule, kde toto bolo avizované,“ uviedla právnička Via Iuris Ivana Figuli.

„Ako ma ubezpečili referenti stavebného úradu, takýto postup je v prípade veľkého počtu účastníkov konania absolútne štandardný a preferovaný. Je možno však namietať, že by bolo v rámci slušnosti najbližších susedov aj priamo osloviť a informovať o mojom stavebnom zámere. Spätne sa viem s takýmto pohľadom stotožniť,“ uviedol stavebník Jozef Samčík.

Výrazné terénne úpravy a vysoké oporné múry

Nájdu sa však aj samosprávy, ktoré najbližších dotknutých susedov stavebníka v podobných prípadoch informujú priamo. „Práve preto, aby sa predišlo situáciám, v ktorej sa nachádzame my. Aby mohli podať námietky a zasiahnuť do procesu stavebného povoľovania,“ vysvetlil ďalší vlastník susednej nehnuteľnosti Peter Pápay.

Ak by Peter Pápay aj Oľga Brezanová o stavebnom konaní vedeli, zhodujú sa, že by namietali najmä voči výrazným terénnym úpravám a vysokým oporným múrom na hraniciach pozemkov.

„Stavebník nekopíroval terén, ako všetci ostatní majitelia domov na tejto ulici Na Slanci. Zvýšil si ho od spodnej hranice jeho pozemku o viac ako dva metre,“ priblížil Peter Pápay.

„Vzhľadom na zložitosť terénu a časté prívalové dažde zvolilo stavbu oporných múrov veľké množstvo stavebníkov v danej lokalite. Ak dom nie je situovaný v úrovni ulice, vždy hrozí vážne riziko vytopenia stavby počas prívalových dažďov,“ vysvetlil stavebník Samčík.

„Mám skúsenosť s tým, že väčšinou verejná vyhláška spôsobuje veľa takýchto problémov. Skôr sa úrady striktne držia litery zákona a nejdú úplne nad rámec,“ povedala právnička Figuli.

Starosta sa so susedmi odmietol rozprávať

O vyjadrenie sme, samozrejme, žiadali aj bratislavskú mestskú časť Nové Mesto. Napríklad, aby povedali, či by ich to stálo veľa námahy, ak by najbližších susedov o stavebných konaniach informovali individuálne a nielen prostredníctvom verejnej vyhlášky. Čas na rozhovor si nakoniec nenašli úradníci ani starosta Matúš Čupka.

„Vzhľadom na skutočnosť, že ide stále o živé konanie, nie je možné sa k veci zo strany mestskej časti vyjadriť,“ uviedla mestská časť v stanovisku.

Starosta sa vlani odmietol osobne rozprávať aj s nespokojnými susedmi. Nemal však problém stretnúť sa so stavebníkom. „To považujem za veľmi neférový a netransparentný postup. Mal sa stretnúť s oboma stranami a prejsť danú situáciu,“ povedal Pápay.

Obrátili sa na prokuratúru

Rozbehnutú stavbu sa nespokojní susedia následne snažili ovplyvniť podnetom na vykonanie štátneho stavebného dohľadu. „Ale tí znovu zaujali stanovisko ako stavebný úrad, že prakticky nič sa neporušilo,“ dodala Oľga Brezanová.

Susedia sa preto obrátili na prokuratúru. Až tá stavebné povolenie vyhodnotila vo viacerých bodoch ako nezákonné a žiadala stavebný úrad, aby ho zrušil a vo veci konal nanovo.

„Pán Čupka to aj v reakcii na moje vystúpenie na miestnom zastupiteľstve 30. apríla nazval, že čiastočne vyhoveli, ale de facto vlastne protestu nevyhoveli, lebo stavebné povolenie je naďalej v právoplatnosti,“ uviedol Pápay.

„V prípade, že sa vydá protest prokurátora a my mu buď nevyhovieme úplne, alebo mu vyhovieme čiastočne, tak sa musí posunúť na okresný úrad ako nadriadený orgán,“ povedal starosta MČ Bratislava Nové Mesto Matúš Čupka na rokovaní miestneho zastupiteľstva.

„Stavebný úrad nás o tom do dnešného dňa neinformoval oficiálnou cestou, že vec postúpil na Okresný úrad Bratislava,“ priblížil Peter Pápay.

Dôsledky nedotiahnutej stavebnej reformy

Na okresný úrad v Bratislave putoval celý spis ešte vlani 13. decembra. Hoci mal o ňom rozhodnúť do 30 dní, výsledok dodnes nepoznáme. Navyše agenda výstavby prešla od 1. apríla 2024 z okresných úradov na osem regionálnych úradov pre územné plánovanie a výstavbu.

„A táto delimitácia má dve roviny. Jednak ide o presun agendy a presun úradníkov. Bohužiaľ, v Bratislave ani jeden z úradníkov, ktorí pracovali na okresnom úrade, neprejavil záujem pracovať na našom úrade,“ priblížil riaditeľ tlačového odboru Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Pavel Machava.

Dodal, že z tohto dôvodu sa snažia týchto ľudí hľadať nanovo. „V tejto chvíli máme rozbehnutých niekoľko výberových konaní a snažíme sa, aby sme tieto miesta čo najskôr obsadili,“ priblížil.

Zo 16 plánovaných miest má úrad v Bratislave zatiaľ obsadených len šesť. „Je to celkom bežné, že správne orgány nepostupujú v zmysle lehôt. Príčiny môžu byť rôzne. V tomto prípade vidíme, že je to dôsledok ešte nedotiahnutej stavebnej reformy, kedy prechádzajú úradníci z jedného úradu na druhý a nedotiahlo sa to,“ vysvetlila Figuli.

Situácia napomáha stavebníkovi

V Bratislave sa podľa slov Pavla Machavu na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR delimitovalo 700 spisov. „Už keď táto agenda bola na okresnom úrade, tak niektoré spisy neboli vybavené v zákonnej lehote. My sa budeme snažiť, aby sme tieto spisy prednostne vybavili čo najskôr,“ dodal.

„Agenda stojí a nič sa nám nepomáha. Táto situácia najviac napomáha stavebníkovi. On s tým doslova počíta, že medzitým stavbu dokončí, skolauduje a bude ju užívať,“ skonštatovala Oľga Brezanová.

Priznal to aj stavebník Jozef Samčík. „Stavbu plánujem dokončiť a požiadať o kolaudáciu čo najskôr. Okrem iného aj z dôvodu, aby som okolitých susedov neobťažoval stavebnými prácami dlhšie, ako je to nutné,“ dodal Samčík.

„Považujem to za absurdnú situáciu, ak by stavebník mohol dokončiť stavbu, skolaudovať a my napriek tomu, že sú tu zákonné pochybenia, budeme po kolaudačnom konaní úplne bezmocní,“ doplnil Pápay.

„Pán Samčík môže stavbu dokončovať tak, aby nedochádzalo k nejakému znehodnoteniu diela, ale nemôže to v rámci konania o proteste prokurátora dokončiť, dať si skolaudovať a sa tam nasťahovať,“ povedal na rokovaní miestneho zastupiteľstva starosta Matúš Čupka.

„Ak začne stavebník žiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia, mal by stavebný úrad určite toto konanie prerušiť a počkať, kým sa táto predbežná otázka vyrieši,“ uviedla právnička Ivana Figuli.

Pomôcť môže stavebný úrad či prokuratúra

Je otázne, či by takáto situácia vznikla aj v prípade, ak by úradníci najbližších susedov oslovili priamo a umožnili im vyjadriť ich výhrady skôr. Svojich práv sa v súčasnej situácii môžu domáhať napríklad tak, že požiadajú stavebný úrad o vydanie predbežného opatrenia.

Obrátiť sa môžu opäť aj na prokuratúru. Tentokrát pre nečinnosť regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu.

„Výsledkom môže byť, že prokurátor úrad upozorní a bude žiadať odstránenie takejto nečinnosti. Ak by ani tieto prostriedky neboli účinné, obyvatelia majú možnosť obrátiť sa na samotný správny súd. Ide o tzv. žalobu proti nečinnosti orgánu štátnej správy. V rámci tohto konania je potom možné aj žiadať finančnú náhradu škody,“ vysvetlila právnička.

„Je to úplná arogancia štátnej správy, že vznikne úrad, ktorý je poddimenzovaný a vlastne ešte len narastá problém, že občania si svoje práva nemôžu uplatňovať,“ povedal Peter Pápay.

„Máme tu vlastníkov susedných stavieb a z dôvodu dlhodobej nečinnosti orgánu štátnej správy môže byť naozaj možno závažným spôsobom zasiahnuté do ich práv,“ skonštatovala právnička Ivana Figuli.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny