Na hlavný obsah
Voľby

Strany a kandidáti do eurovolieb 2024

Do bojov o post poslancov európskeho parlamentu sa zapojí 25 politických strán. Prečítajte si jednotlivé kandidátky, z ktorých si občania Slovenska vyberú už 8. júna 2024 svojich 15 politických zastupiteľov.

Pirátska strana sa vzdala v prospech Demokratov.

FAQ

Ako volíme poslancov do EP?
Volič musí po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. V prípade ak voličovi vydali hlasovací preukaz, predloží aj ten. Volebná komisia mu ho odoberie. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu (pasu) a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovej stránke.
Koľko strán kandiduje do európskeho parlamentu?
Do eurovolieb 2024 sa na Slovensku zaregistrovalo dohromady 24 politických strán a hnutí.
Kde nájdem volebné čísla politických strán?
Čísla pridelené kandidujúcim stranám a hnutiam nájdete na internetovej stránke ministerstva vnútra.
Koľko kandidátov môžeme krúžkovať?
Volič môže na jednom z hlasovacích lístkov vyznačiť odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.
Sú limity na volebnú kampaň do európskeho parlamentu?
Áno, politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.
Koľko poslancov si volíme v roku 2024 do EP?
Slovensko si volí 15 poslancov, to je o jedného viac ako v roku 2019. Naprieč EÚ sa bude dokopy voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách.
Koľko percent hlasov musí získať strana na to, aby získala aspoň 1 mandát?
Aby strana mohla získať mandát v europarlamente, musí získať aspoň päť percent hlasov. V ojedinelých prípadoch však nemusí stačiť ani to. Strany, ktoré získajú pod päť percent, nemajú nárok na mandát v EP.
Môžem voliť zo zahraničia alebo poštou?
V júnových eurovoľbách si občania nemôžu voliť slovenských europoslancov zo zahraničia ani poštou. Voliť sa dá len na území Slovenska. Hlasovať môže volič aj mimo trvalého bydliska, ak si vopred vybaví hlasovací preukaz.
Kde nájdem kandidátky do eurovolieb jednotlivých strán?
Zoznam všetkých strán a ich kandidátov nájdete na internetovej stránke ministerstva vnútra po ich registrácii.
Kedy je volebné moratórium?
Volebné moratórium na volebnú kampaň začína 48 hodín pred dňom konania volieb, tj. o polnoci z 5. na 6. júna.
Kto môže kandidovať vo voľbách do EP?
Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ale aj občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Prekážkou práva byť volený je: • výkon trestu odňatia slobody, • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.