Na hlavný obsah

Poslanci prelomili veto prezidentky pri zákonoch o EIA a ochrane ovzdušia

A to pri piatkovom hlasovaní.

Poslanci prelomili veto prezidentky pri zákonoch o EIA a ochrane ovzdušia
Na snímke poslanci počas hlasovania na 83. schôdzi parlamentu v Bratislave v piatok 17. februára 2023. Foto: TASR

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatkovom (17. 2.) hlasovaní prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Hlava štátu žiadala, aby parlament pri opätovnom prerokovaní zákon neprijal ako celok.

Poslanci pri opätovnom rokovaní prijali pozmeňujúci návrh, ktorým sa posunula účinnosť legislatívy na 1. apríla. Zákon má zrýchliť niektoré povoľovacie procesy. Obmedziť sa má vyjadrovanie verejnosti ku kolaudácii objektu, ak pri výstavbe nedošlo k zmenám.

Rovnako nebude možné vznášať znovu tie isté pripomienky v rôznych fázach povoľovania, orgány ich budú môcť odmietnuť. Skracujú sa aj niektoré lehoty na vyjadrenie úradov, rušia sa niektoré možnosti na prerušenie konania.

Stanovujú sa presné lehoty, dokedy majú orgány pripomienky vyriešiť. Úprava rieši aj postup v prípade, ak sa investor nedohodne so znalcom, ktorý vypracuje odborný posudok.

Hlava štátu pri vrátení zákona parlamentu upozornila, že obsahuje viacero ustanovení, ktoré vykazujú znaky nesúladu s ústavnými a medzinárodnoprávnymi požiadavkami i s požiadavkami vyplývajúcimi z práva Európskej únie.

Podotkla, že akákoľvek právna úprava obmedzujúca zaručené práva a slobody musí byť predmetom riadneho legislatívneho procesu. V odôvodnení svojho veta konštatovala, že po prijatí pozmeňujúceho návrhu, ktorý prišiel krátko pred hlasovaním, sa zmenil celý obsah pôvodného poslaneckého návrhu zákona.

Zákon o ochrane ovzdušia

Poslanci NR SR v piatok opätovne schválili aj nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý prezidentka vrátila na opätovné prerokovanie. Poslanci odsúhlasili aj pripomienku hlavy štátu.

Legislatíva sleduje tri hlavné ciele, a to znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji.

Zákon stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a koriguje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia. Zohľadňuje aj lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia.

Obce by mohli podľa zákona zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území. Získať majú aj právomoc vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedziť cestnú dopravu.

Nová legislatíva je podľa slov ministerstva životného prostredia vôbec prvou právnou úpravou, ktorá upravuje reguláciu zápachu. Obciam má prisúdiť právomoc regulovať zápach verejne záväzným nariadením. Zavádza sa aj možnosť kontroly individuálneho spaľovania zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP).

Zákon má priniesť posilnenie prevencie a kontroly zo strany inšpekcie vrátane širokých právomocí. Envirorezort preto plánuje výrazné personálne aj materiálno-technické posilnenie kapacít inšpekcie aj okresných úradov.

Zákon prináša aj vysoké pokuty pre znečisťovateľov, obmedzenie nelegálnych dovozov odpadu zo zahraničia na účely jeho spaľovania či zníženie obsahu prachových častíc PM2,5 v ovzduší, najmä v oblastiach dopravy, priemyslu a vykurovania rodinných domov.

Legislatíva obsahuje aj ustanovenia na zvýšenie výrobných štandardov pre priemyselné prevádzky. Vďaka novým ustanoveniam sa má umožniť okamžite zakročiť pri zhoršenej smogovej situácii. Určené budú aj požiadavky na kvalitu palív a výrobkov na spaľovanie.

Zákon tiež nastoľuje dôslednejšiu kontrolu znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií. Umožňuje lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia. K zvýšeniu ochrany ovzdušia má prispieť aj zákaz spaľovania druhotných tuhých palív od roku 2026.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko