Na hlavný obsah

Režim základ sa rozšíril, OP+ už oficiálne platí (prehľad opatrení)

Respirátor je potrebné nosiť aj vonku.

Režim základ sa rozšíril, OP+ už oficiálne platí (prehľad opatrení)
Ilustračné foto z obchodného centra. Foto: RTVS

Od stredy (19. 1.) vstúpili do platnosti nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k aktuálnym protiepidemickým opatreniam. Hlavnými zmenami oproti doterajším opatreniam sú zavedenie režimu OP+, nové podmienky pre hromadné podujatia podľa ich zaradenia v rámci stupňa rizikovosti či rozšírenie režimu základ a zrušenie kapacitných obmedzení v hoteloch.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa tiež po porade s konzíliom odborníkov rozhodlo odložiť pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní covidu zo 180 na 90 dní. Naďalej tak ostáva v platnosti dlhšia z lehôt.

Nosenie respirátora

Od stredy je povinné mať prekryté ústa aj nos respirátorom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri – ak sú ľudia od cudzích osôb vzdialení menej ako dva metre.

Povinné nosenie respirátora platí aj pre účasť na hromadných podujatiach (HP) nielen v interiéri, ale aj v exteriéri – a to aj v prípade, ak sú účastníci od cudzích osôb vzdialení viac ako dva metre.

Z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom platia aj výnimky. Ide napríklad o deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a tiež o zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám alebo o osobu pri výkone športu.

Hromadné podujatia

HP sa delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od nej sú následne určené maximálne limity účastníkov.

Všeobecné opatrenia pre HP:

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor v interiéri aj exteriéri)
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a OP+, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
 • zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest, o platnom režime a ďalšie oznamy – podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške
 • tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade

Osobitné podmienky:

Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku, 
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré sa dajú aplikovať na tieto typy podujatí

Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.  

Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov, zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby

 • nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb

Profesionálne športové súťaže a tréningy

 • povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19
 • pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP, pre divákov áno

Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov

 • režim OP (pre športovcov, členov organizačného tímu aj divákov)
 • najviac 100 osôb

Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb
 • režim OTP
 • u detí do 18 rokov sa akceptuje aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.

Medzi HP pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a pod.

Kultúrne podujatia

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

 • len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. 

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní covidu je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade treba tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého sa dá určiť identita preukazujúcej sa osoby.

Činnosť prevádzok

Od stredy sa rozšíril aj zoznam prevádzok, ktoré môžu fungovať v režime základ, teda všetci ľudia bez ohľadu na očkovanie, prekonanie covidu či testovanie.

V režime základ môžu fungovať:

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín)
 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých aj mobilných stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky (pre zákazníkov konzumujúcich na mieste v režime OP musia zatvoriť o 22:00)
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Zberné dvory
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
 • Obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne elektra iba v režime OP).
 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené v režime základ od 5.00 h do 22.00 h:

 • Predajne drogérie
 • Predajne novín a tlačovín
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
 • Kľúčové služby
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • Predajne oblečenia a obuvi
 • Predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti (kočíky, detské fľaše, baby monitory a podobne)
 • Galantérie a predajne textilu
 • Predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky
 • Predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky
 • Knižnice

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

Režim OTP platí pre:

 • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • autoškoly
 • lanovky a vleky
 • vonkajšie športoviská (od 5.00 h do 22.00 h)

Režim OP platí pre:

 • prevádzky verejného stravovania s konzumáciou na mieste (od 5.00 h do 22.00 h, pre donášku a odber so sebou môžu byť otvorené aj mimo týchto hodín a môžu fungovať v režime základ)
 • prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (napríklad kaderníctva, masážne či kozmetické salóny)
 • múzeá, galérie či výstavné siene

Režim OP+ platí pre:

 • prevádzky fitness, wellness, akvaparkov, kúpeľov a kúpeľných liečební bez zdravotnej indikácie
 • krátkodobé ubytovacie služby – hotelové, turistické a podobné

Ostatné prevádzky obchodu a služieb môžu byť otvorené len v režime OP a do 22.00 h. (Poznámka: znamená to, že tie prevádzky obchodu a služieb, ktoré sa konkrétne niekde nespomínajú, majú tento všeobecne platný režim).

Podmienky pre otvorené prevádzky: 

 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom
 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime

Kapacitné obmedzenia:

 • jedna osoba na 15 štvorcových metrov 
 • ak má prevádzka menej ako 15 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky, autoškoly a prevádzky poskytujúce hotelové, turistické a podobné ubytovacie služby

Taxislužby:

 • obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti)
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s protivírusovým účinkom
 • v každom rade najviac dve osoby (vrátane vodiča)

Obchodné domy:

 • musia byť uzavreté sedacie sekcie.
 • platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, to sa netýka priestorov prevádzok verejného stravovania vrátane foodcourtov
 • povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo:

 • len pre OP
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas

Autoškoly, školiace strediská inštruktorov:

 • otvorené len pre OTP
 • po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru
 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky
 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára
 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30
 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania:

 • v režime OTP v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • v režime OP+ môžu fungovať pre všetkých
 • zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú
 • služby verejného stravovania (bary, reštaurácie) a wellness prevádzkovať podľa pravidiel stanovených pre ostatné takéto prevádzky mimo hotelov

Ubytovanie pre lyžiarske alebo snoubordové výcviky a kurzy:

 • v režime OTP sú možné služby ubytovania v súvislosti s lyžiarskym výcvikom, lyžiarskym kurzom, snoubordovým výcvikom alebo snoubordovým kurzom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre osoby do veku 18 rokov a dva mesiace
 • za antigénový test sa v tomto prípade považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti zamestnanca školy povereného riaditeľom školy

Lanovky a vleky:

 • len v režime OTP
 • za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.)

Prevádzky verejného stravovania:

 • pre konzumáciu na mieste len pre zákazníkov v režime OP a s obmedzenými otváracími hodinami 5:00 až 22:00
 • konzumácia výlučne posediačky, pri jednom stole najviac 4 osoby alebo členovia spoločnej domácnosti, odstup stolov 2 metre od seba
 • pre donášku a predaj zabalených jedál a nápojov so sebou môžu fungovať v režime základ a bez obmedzenia prevádzkových hodín

Fitnescentrá:

 • len v režime OP+
 • maximálna kapacita jedna osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 50 ľudí
 • viesť zoznam návštevníkov prevádzky

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne:

 • maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov alebo najviac 50 ľudí. 

Umelé kúpaliská:

 • neprevádzkovať pitné fontánky
 • podrobnejšie technické podmienky určuje vyhláška v § 14

Múzeá, galérie a výstavné siene:

 • maximálne jedna osoba na 15 metrov štvorcových

OTP na pracoviskách 

Na základe medzirezortnej dohody zostáva testovanie nezaočkovaných zamestnancov na pracoviskách jedenkrát do týždňa minimálne do konca januára 2022.

Testovanie sa nebude týkať osôb, ktoré majú kontraindikáciu očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR. Musia sa však preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa tohto usmernenia rezortu.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko