Na hlavný obsah
Voľby 2023

Často kladené otázky

Prečítajte si odpovede na najdôležitejšie otázky k predčasným parlamentným voľbám 2023.

Rady pre voličov

Kde môžem voliť?

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Ako správne voliť?

Volič sa musí po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii totožnosť predložením platného občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Čo sa deje vo volebnej miestnosti?

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov (za plentu). Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Čo sa deje za plentou vo volebnej miestnosti?

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov (plentou) volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.

Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky.  Druhá možnosť je, že na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, ktorému dáva prednosť.

Čo sa stane, ak nesprávne vyplním hlasovací lístok?

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.  Ak tak neurobí,  ide o priestupok, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Môžem voliť s platným cestovným pasom?

S cestovným pasom sa v parlamentných voľbách hlasovať nedá. Cestovný pas totiž nestačí na preukázanie totožnosti voliča. Na tento úkon volebný zákon vyžaduje platný občiansky preukaz.

Môžem voliť bez platného občianskeho preukazu?

V prípade, že si volič v čase konania predčasných parlamentných volieb 2023 vybavuje nový občiansky preukaz (z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah), vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Môžem voliť mimo miesta trvalého bydliska vo voľbách 2023?

Áno, každý volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na voľbu mimo trvalého bydliska. A to buď poštou, elektronicky alebo osobne.

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz následne voliča oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, napríklad v mieste svojho prechodného pobytu.

Do kedy môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu?

Volič môže o vydanie požiadať osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (najneskôr v piatok 29. 9. 2023 pred voľbami) v úradných hodinách obce.

Ako a do kedy požiadať o hlasovací preukaz listom alebo emailom?

List so žiadosťou o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (najneskôr 15. 9. 2023).

Emailom môže volič poslať sken žiadosti alebo textovú správu v tele emailu. Obec na tieto účely zverejňuje na svojej webovej stránke elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie hlasovacieho lístka pred predčasnými parlamentnými voľbami 2023?

Žiadosť o hlasovací preukaz pred voľbami do NR SR 2023 musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz
Môže volič uviesť na doručenie hlasovacieho preukazu aj inú ako adresu trvalého pobytu?

Áno, volič môže v žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu uviesť inú korešpondenčnú adresu – obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk”.

Môže hlasovací preukaz prevziať aj niekto iný ako žiadateľ?

Áno. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Čo sa stane s hlasom, keď nepôjdem voliť?

Ak sa volič na voľbách 2023 nezúčastní, rozhodnutie o budúcnosti krajiny aj novej vláde necháva na iných.

Čo sa stane s hlasom, ktorý odovzdám neúspešnej strane?

Hlasy, ktoré dostanú strany, ktoré nedosiahnu hranicu 5% vo voľbách 2023 a nedostanú sa tak do parlamentu, prepadnú v prospech strán, ktoré sa do parlamentu dostanú.

Na ich prerozdelenie existuje vzorec, a síce: počet hlasov za strany, ktoré sa do parlamentu dostali, sa vydelí počtom mandátov (teda počtom všetkých „kresiel“ v parlamente, t. j. 150) plus 1. Týmto číslom sa potom vydelí počet hlasov pre konkrétnu politickú stranu.

Kde nájdem všetky kandidátky zaregistrovaných politických strán do volieb 2023?

Kandidátne listiny všetkých 25 zaregistrovaných politických strán a hnutí do predčasných parlamentných volieb s menoslovmi všetkých kandidátov a kandidátok si môžete pozrieť v časti Politické strany na webe spravy.rtvs.sk.

Všeobecne o voľbách 2023

Kedy sa konajú predčasné parlamentné voľby?

Predčasné parlamentné voľby sa konajú v sobotu 30. septembra 2023. Volebné miestnosti sú otvorené od 07:00 hod do 22:00 hod.

Kto vyhlasuje voľby?

Voľby vyhlasuje Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z.

Kto má právo voliť v predčasných parlamentných voľbách 2023?

Právo voliť vo voľbách Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Ako môžu voliť ľudia so zdravotným znevýhodnením?

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo, že nemôže čítať či písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu. Tá podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky.

Takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju vložiť na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti iná osoba (nie však člen okrskovej volebnej komisie).

Ako môžu hlasovať vo voľbách 2023 voliči, ktorí nemôžu prísť do volebnej miestnosti?

Voliči, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, majú právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

To však len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Koľko strán a hnutí sa zaregistrovalo do predčasných parlamentných volieb 2023?

Do parlamentných volieb 2023 sa zaregistrovalo dohromady 25 politických strán a hnutí.

Koľko poslancov môžem zakrúžkovať na jednej kandidátnej listine?

Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Z koľkých poslancov si môžem vybrať vo voľbách 2023?

Z jednej kandidátnej listiny si môže volič vybrať a zakrúžkovať maximálne 4 poslancov. Celkovo sa o poslanecký mandát vo voľbách 2023 uchádza 2 728 kandidátov a kandidátok.

Kedy je volebný lístok neplatný?

V parlamentných voľbách 2023 je neplatný taký hlasovací lístok, ktorý nie je na predpísanom tlačive. Neplatné sú aj všetky hlasovacie lístky, ak je v obálke viac hlasovacích lístkov, ako aj hlasovacie lístky politickej strany alebo koalície, ktorá vzala svoju kandidátnu listinu späť.

Pri hlasovaní prostredníctvom pošty je neplatný ten hlasovací lístok, ktorý nebol vytlačený v súlade so zákonom, teda ak v prípade dvojstranného hlasovacieho lístka volič nevytlačil obe jeho strany.

Hlasovací lístok v septembrových parlamentných voľbách je platný, aj keď došlo k jeho poškodeniu či zašpineniu alebo natrhnutiu. Rovnako sa neprihliada ani na prečiarknutie či dopisovanie hlasovacieho lístka.

Čo je to volebné moratórium?

Volebné moratórium je obdobie, počas ktorého je zakázané viesť volebnú kampaň akýmkoľvek spôsobom a uverejňovať prieskumy verejnej mienky. Nesmú sa v médiách zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, koalíciách politických strán a kandidátoch v ich prospech alebo neprospech.

Počas moratória sa nesmie zobrazovať platená politická reklama na sociálnych sieťach ani sponzorované príspevky. Zakázaný je aj presun dopravných prostriedkov s kampaňovým vizuálom. Počas moratória je zakázané uverejňovať volebné prieskumy, ako aj volebné ankety.

Volebné moratórium na volebnú kampaň začína 48 hodín pred voľbami do NR SR a končí sa zatvorením volebných miestností. Moratórium na zverejňovanie prieskumov je tiež 48 hodín, čo znamená od polnoci 28. septembra 2023.

Kedy budú známe výsledky volieb 2023?

Už po zatvorení sa všetkých volebných miestnosti bude k dispozícii exkluzívny exit poll RTVS. Štatistický úrad SR začne zverejňovať priebežne výsledky volieb z postupného sčítavania hlasov. Štátna volebná komisia zverejní oficiálne výsledky volieb 2023 v nedeľu 1. októbra 2023.

Aké sú najnovšie prieskumy preferencií jednotlivých strán pred voľbami 2023?

Najnovšie prieskumy preferencií jednotlivých strán pred voľbami 2023 nájdete v sekcii Prieskumy na webe volby.rtvs.sk.

Kto vyhral posledné parlamentné voľby?

Najviac hlasov v parlamentných voľbách v roku 2020 dostala strana OĽaNO, ktorá získala 25,03% podiel všetkých platných hlasov. Volebným lídrom bol Igor Matovič, ktorý sa stal premiérom.

Od kedy do kedy trvá predvolebná kampaň?

Predvolebná kampaň sa začala 9. júna a skončí sa 48 hodín pred voľbami.

Kto dohliada na konanie volieb 2023?

Na transparentné konanie volieb 2023 dohliadajú okrskári – členovia okrskových volebných komisií.

Kto sa môže stať okrskárom?

Ak máte trvalý pobyt na Slovensku, viac ako 18 rokov, môžete sa prihlásiť na pozíciu okrskára cez vami preferovanú politickú stranu do 21. augusta 2023.

Ktoré strany sa dostanú do parlamentu po voľbách 2023?

Do parlamentu sa dostanú všetky politické strany, ktoré získajú 5 a viac percent hlasov všetkých zúčastnených voličov. V prípade koalície strán je potrebné získať aspoň 7 percent hlasov.

Ako sa volí v nemocniciach?

V parlamentných voľbách 2023 môžu voliť aj pacienti hospitalizovaní v nemocniciach. Základom je občiansky preukaz a hlasovací preukaz, ktoré musí predložiť komisii. Volebná komisia s prenosnou urnou zvyčajne príde za pacientmi v čase návštevných hodín.

Čo sa udeje po voľbách?

Štátna volebná komisia zverejní oficiálne výsledky volieb v nedeľu 1. októbra 2023. Následne sa rozbehnú politické rokovania. Poverenie na zostavenie vlády dostane od prezidentky Zuzany Čaputovej tradične víťaz volieb. Ústavné vymenovanie za premiéra prichádza až po „politickom“ zostavení vlády.

Aké sú pravidlá volebného vysielania?
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 9.6.2023 pod č. 204/2023 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa v zmysle uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1958 z 31.1.2023 o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky budú konať 30.9.2023. Viac informácií v dokumente

Voľby poštou zo zahraničia

Kto môže voliť zo zahraničia?

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

Ako môžem voliť zo zahraničia?

Voliť zo zahraničia môže volič poštou.

Do kedy požiadať o voľbu zo zahraničia?

Volič musí najneskôr do 9. augusta požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Ako môžem požiadať o voľbu poštou zo zahraničia?

Volič môže požiadať o voľbu poštou vyplnením jednoduchého elektronického formulára alebo v listinnej podobe.

Aké sú podmienky pre registrovanie sa na voľby poštou zo zahraničia?

Volič musí pri registrácii sa na voľby poštou zo zahraničia splniť tri podmienky:

  • musí mať štátne občianstvo Slovenskej republiky
  • dosiahnutý vek 18 rokov ku dňu konania volieb 2023
  • platný občiansky alebo slovenský cestovný pas
Na akú adresu môžem poslať žiadosť o voľbu poštou?

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe sa zasiela na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

odbor volieb, referenda a politických strán,

Drieňová 22,

826 86  Bratislava 29,

SLOVAK REPUBLIC

Čo sa stane po odoslaní žiadosti o voľby poštou?

Ministerstvo vnútra zašle voličom, ktorí požiadajú o voľbu poštou, najneskôr 21.  augusta na adresu miesta pobytu v cudzine potrebné materiály na hlasovanie.

Pri elektronickom podaní Ministerstvo vnútra voličovi nezasiela hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si volič stiahne z webu Ministerstva vnútra, kde sú zverejnené po zaregistrovaní kandidátnych listín.

Pri listinnej žiadosti budú voličovi poslané aj hlasovacie lístky.

Do kedy je potrebné poslať hlasovacie lístky pri voľbe poštou zo zahraničia?

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré budú doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb (najneskôr 29. septembra do 12.00 h).

Ako vyplniť a poslať hlasovací lístok pri voľbe poštou zo zahraničia?

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chcetr odovzdať svoj hlas, si vytlačíte hlasovací lístok tohto kandidujúceho subjektu.

Tento hlasovací lístok použijete na hlasovanie. Ak sú údaje o kandidátoch uvedené na dvoch stranách, vytlačíte obidve strany hlasovacieho lístka, pokiaľ možno obojstranne. Ak sa vám hlasovací lístok nepodarí vytlačiť obojstranne, oba listy hlasovacieho lístka pevne spojte.

Pri hlasovaní je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v poučení o spôsobe hlasovania, ktoré vám bude doručené v zásielke s materiálmi na hlasovanie.

Bližšie informácie o spôsobe hlasovanie nájdete aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?nr23-posta1.