Na hlavný obsah

Na Slovensku sa zavedie právny nárok na prijatie do materskej školy od troch rokov, a to od septembra 2025

Vyplýva to z novely školského zákona.

Na Slovensku sa zavedie právny nárok na prijatie do materskej školy od troch rokov, a to od septembra 2025
Na snímke je materská škola v Lábe. Foto: RTVS

Na Slovensku sa zavedie právny nárok na prijatie do materskej školy od troch rokov, a to od septembra 2025. Naplniť sa má úmysel uľahčiť sprístupnenie nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok (23. 5.) podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Novou legislatívou sa plnia niektoré ciele plánu obnovy, napríklad zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania od piatich rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie sa bude uplatňovať v prvom rade v spádovej materskej škole v mieste trvalého pobytu dieťaťa.

Vzhľadom na to, že nie je vylúčený lokálny nedostatok kapacít v niektorých materských školách, právny nárok na predprimárne vzdelávanie bude možné uplatniť aj v inej materskej škole s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa.

Zavádza sa aj definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. Na úrovni zákona bude len základný rámec podporných opatrení, na ktorý bude nadväzovať katalóg podporných opatrení obsahujúci špecifikácie.

Reforma systému poradenstva

Súčasťou je aj reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov. Po novom sa spresňujú aj niektoré ustanovenia o hodnotení žiakov, rozširujú sa možnosti experimentálneho overovania a modifikujú sa kvalifikačné predpoklady učiteľov materských škôl.

Učitelia v materských školách budú musieť absolvovať povinne inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania. A to v rozsahu 50 až 100 hodín. Učiteľ ho pritom musí absolvovať do siedmich rokov od začiatku výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca.

V základnej škole bude možné so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník. Zriadiť sa bude môcť už od školského roka 2023/2024.

Súčasťou novely je aj zjednodušenie poskytovania podporných opatrení a vytvorenie predpokladov na to, aby každá škola mala kapacitu ich poskytnúť. Od roku 2026 sa má poskytovať príspevok na podporné opatrenia obligatórne. V základných pojmoch sa zároveň ustanovuje inštitút školskej segregácie a inštitút dodržiavania zákazu školskej segregácie. Novela zavádza aj debyrokratizáciu pri ospravedlňovaní žiakov a zníženie záťaže detských lekárov.

V rámci novely sa tiež zavádza nový odborný zamestnanec, ktorým je sociálny pracovník, ktorý má pôsobiť aj v školských zariadeniach. Zavádza sa tiež rovnaké financovanie materských škôl zriadených mestskými časťami Bratislavy, ako majú všetky ostatné materské školy na Slovensku.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko