Na hlavný obsah

Sused pani Zuzany chce zbúrať svoju nehnuteľnosť, čo však ohrozí statiku jej domu. Stavebný úrad mu dal zelenú

Pokojné bývanie sa zmenilo na záchranu strechy nad hlavou.

Sused pani Zuzany chce zbúrať svoju nehnuteľnosť, čo však ohrozí statiku jej domu. Stavebný úrad mu dal zelenú
Domy v radovej zástavbe. Zbúranie jedného môže ohroziť druhý. Foto: RTVS

Dedičstvo starého rodinného domu prináša radosť. V tomto duchu si nažívala aj pani Zuzana z Bratislavy, ktorá zdedila dom v radovej výstavbe. Nájdu sa však aj takí, ktorí sa rozhodnú staré nehnuteľnosti zbúrať a postaviť si novú stavbu.

V takejto situácii sa práve ocitla pani Zuzana, ktorá dostala rozhodnutie stavebného úradu o odstránení susedovho domu, s ktorým má spoločnú jednu stenu. Majiteľka domu však s búracími prácami nesúhlasí z obavy, že stena spadne.

Pani Zuzana z Bratislavy zdedila rodinný dom v radovej zástavbe po prababke. Žije v ňom sedem rokov. „Dom je súčasťou uličnej radovej zástavby, bol vystavaný v 30. rokoch minulého storočia,“ dodala.

„Konkrétne tento dom má stenu hrúbky 15 centimetrov, deväť metrov dohora a tá je v kontakte so susedovou stenou, ktorá má tiež hrúbku 15 centimetrov,“ opísala pani Zuzana.

Pokojné bývanie v bratislavskej mestskej časti Ružinov sa však pre majiteľku domu pred niekoľkými mesiacmi premenilo doslova na záchranu strechy nad hlavou.

„Zo stavebného úradu mi prišlo vyjadrenie, že sused chce odstraňovať svoj rodinný dom, a dali mi možnosť sa vyjadriť. Ja som napísala svoje námietky, že táto stena má hrúbky 15 centimetrov, deväť metrov dohora. Že nie je vyriešené žiadne statické zabezpečenie steny po odstránení susedovho domu,“ uviedla pani Zuzana.

Otázny statický posudok

Ak sa búra dom v radovej zástavbe, treba mať statický posudok. Ten preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného používania.

Podľa Zuzany Chmelovej statický posudok hovorí o tom, že sa musí jednoznačne preukázať, že domy nie sú nijako konštrukčne prepojené. „Čo sa vlastne nepreukázalo, pretože tieto steny sú v tesnom kontakte a je dosť pravdepodobné, že niekde ešte vyššie budú nejakým spôsobom prepojené, a toto sa nepreukázalo,“ dodala.

„Vlastník, ktorý chce búrať, musí predložiť žiadosť, ktorej súčasťou je projekt – špecifikovanie procesu búrania – a to vypracováva špecialista v danom odbore. V tomto prípade spracovával projekt autorizovaný architekt a statický posudok vypracoval špecialista v danom odbore,“ informovala Adela Vavrušová z komunikačného oddelenia mestskej časti Ružinov.

„Okresný úrad vo svojom rozhodnutí vyslovene uvádza, že nie je v kompetencii stavebného úradu ani preskúmavacieho orgánu spochybňovať odbornosť a kompetentnosť odborne spôsobilých osôb s autorizačným osvedčením, zapísaných v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov,“ dodala.

Autor statického posudku

Priestor v našej reportáži sme poskytli aj autorovi statického posudku, na základe ktorého rozhodol stavebný úrad.

„Naše vyjadrenie sme vypracovali na základe obhliadky objektu a vykonaní niekoľkých sond v stene, ktorá je susediaca s rodinným domom pani Chmelovej. Z týchto sond vyplýva, že susedné steny sú murované samostatne. Je medzi nimi vzduchová medzera, ktorá nie je vyplnená maltou, ani ničím iným. Nenašli sa tam ani žiadne spony ani žiadne prepojovacie prvky,“ uviedol v písomnom vyjadrení statik Pavol Bigoš.

Pani Zuzana žiadala, aby stabilitu steny ešte raz za jej prítomnosti preskúmali. Materiálové zloženie stavby, hĺbka, prípadne aj šírka stien staršej nehnuteľnosti sa dajú zistiť pomocou sondy, ktorá dokáže určiť, či budú postačovať novému zaťaženiu.

„Sondy mali preukázať, či je medzi domami medzera. Na troch sondách, ktoré sú na prízemí, medzera viditeľná nie je. Jedna sonda sa dá vidieť aj v exteriéri a tam žiadna medzera nie je. Napriek tomu vo vyjadrení a v projektovej dokumentácii sa uvádza, že medzera medzi domami je dva až päť centimetrov, čiže nerozumiem, ako je toto možné,“ priblížila pani Zuzana.

Odmietli aj odvolania

Pani Zuzana tak využila všetky opravné prostriedky – podala odvolanie na okresný úrad proti rozhodnutiu stavebného úradu.

„Prišlo mi rozhodnutie, že susedovi sa povoľuje odstránenie stavby. Ja som sa potom odvolala na okresný úrad, kde som písala námietky. Dvakrát som sa odvolala,“ ozrejmila pani Zuzana.

„Sčasti sa píše, že sa mi vyhovelo v mojich námietkach, ja to vidím inak. V podstate tá najzásadnejšia vec sa nevyriešila, čo je statika a stabilita mojej steny,“ dodala.

„Rozhodnutie stavebného úradu spolu s predloženým spisovým materiálom preskúmal a potvrdil aj odvolací orgán, teda okresný úrad – odbor výstavby a bytovej politiky,“ ozrejmila Vavrušová.

Podľa statika tam medzera nie je

Podľa nezávislého statika, ktorý mal možnosť preštudovať projekt pôdorysov a obhliadnuť celý objekt, sa žiadna medzera medzi domami nenachádza.

„Stavebný úrad rozhodol na základe toho statického posudku. Len problém je, že statický posudok uvažuje, že každý ten dom má svoje samostatné steny štítové, čo nie je pravda,“ upozornil autorizovaný inžinier Jozef Kuzma.

„Stena má dve vrstvy, ako v tomto prípade, sú dve 15-centimetrov hrubé. Medzi nimi nie je vzduchová medzera, ale malta a sú prepojené sponami,“ dodal.

 „Možno konštatovať, že objekty v radovej zástavbe sú riešené ako samostatné stavby s vlastnými nosnými konštrukciami. Z toho vyplýva, že sa susedné objekty navzájom staticky neovplyvňujú. Neprenášajú sa žiadne zaťaženia zo susedných objektov. Sondážne práce treba robiť aj priebežne podľa postupu búracích prác. V prípade potreby prizvať na stavbu projektanta,“ uviedol v písomnom vyjadrení statik Pavol Bigoš.

Právoplatné rozhodnutie

Po dvoch zamietnutých odvolaniach proti búraniu stavby pani Zuzane vlani v decembri prišlo z okresného úradu právoplatné rozhodnutie o odstránení susedovej nehnuteľnosti, ktoré musí majiteľ vykonať do šiestich mesiacov.

„Rozhodnutie je právoplatné, ale mne potom z tohto rozhodnutia vyplýva, že mi zostane hrúbka 15 centimetrov a 9 metrov dohora na mojom dome. Čo táto stena nie je nijako zabezpečená a ani to nie je nijako riešené v projektovej dokumentácii,“ povedala pani Zuzana.

 „Stavebný úrad urobil rozhodnutie, no nemôžem povedať, že pochybil, lebo rozhodoval na základe statického posudku. Ale pochybil statik, ktorý označil tieto objekty za samostatné so samostatnými štítovými stenami, čo nie je pravda – tá stena je spoločná,“ ozrejmil Kuzma.

 „Každopádne, keď sa nejaké konanie začne o odstránení stavby, tak ona je účastníčkou tohto konania a má právo dávať opravné prostriedky a vyjadrovať sa,“ priblížil advokát Ficek.

„Pokiaľ však už je takéto rozhodnutie právoplatné a ešte neuplynula lehota dvoch mesiacov od právoplatnosti, tak má právo potom podať žalobu na súd,“ dodal.

Jeden posudok nestačí

Nezávislý statik je presvedčený, že iný statický posudok by zabránil búracím prácam. Inžinier Jozef Kuzma odporúča, aby sa pani Zuzana obrátila na stavebnú inšpekciu na ministerstve dopravy. „Aby nedošlo k začatiu búracích prác, lebo dochádza k ohrozeniu života, ak by stena spadla,“ dodal.  

Pani Zuzana hovorí, že sa so susedom snažili dohodnúť. „S tým, že by on ponechal svoju stenu hrúbky 15 centimetrov a dokopy že by nám zostala 30-centimetrová stena. Ale bolo nám povedané, že jemu bude chýbať 15 centimetrov pri jeho stavbe, takže nie je ochotný v tomto vyjsť v ústrety,“ dodala.

„Určite sú aj nejaké iné možnosti, ako sa dá táto situácia vyriešiť. Podľa mňa by pán statik vedel navrhnúť buď nejaké výstuže, alebo zabezpečenie steny. Napriek tomu v projektovej dokumentácii to nie je,“ povedala pani Zuzana.

„Vo vyjadrení je popísaný odporúčaný postup búracích prác. Treba postupovať zhora nadol. Objekt treba búrať ručne a priebežne overovať stav konštrukcií. V závere vyjadrenia je taktiež upozornenie o tom, že ak sa zistí iná skutočnosť, ako sa predpokladá na základe doposiaľ vykonaných prác, tak treba neodkladne kontaktovať projektanta, aby sa vykonali potrebné opatrenia,“ uviedol v písomnom vyjadrení Pavol Bigoš.

„Keďže celý proces už ukončili, jediná možnosť je obrátiť sa na súd a požiadať o predbežné opatrenie. Žiadny iný z orgánov už v tomto konať nemôže,“ poradila Adela Vavrušová.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny