Na hlavný obsah

Daňový bonus sa zvýši na 140 eur

Samosprávam sa to bude kompenzovať.

Daňový bonus sa zvýši na 140 eur
Ilustračná snímka. Foto: Pexels.com

Daňový bonus sa zvýši na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Samosprávam sa to bude kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb.

Vyplýva to zo schválených pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o dani z príjmov. Tú v utorok (6. 12.) odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Na prechodné obdobie dvoch rokov sa na vyživované deti do 18 rokov zvýši daňový bonus na 140 eur mesačne na dieťa. Hovorí o tom pozmeňujúci návrh z parlamentných výborov.

Zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur bude možné uplatniť pri splnení podmienok za kalendárne mesiace január 2023 až december 2024.

Toto opatrenie bude mať negatívny dosah na výnos dane z príjmov fyzických osôb. Vzhľadom na to, že tento výnos je príjmom rozpočtov obcí a vyšších územných celkov (VÚC), navrhli poslanci György Gyimesi a Milan Kuriak (obaja OĽANO) v pozmeňujúcom návrhu kompenzovať dosah tohto opatrenia na samosprávu zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.

Udeje sa to novelizáciou zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Takto zvýšené sumy sa budú obciam a VÚC rozdeľovať a poukazovať rovnakým spôsobom ako výnos dane z príjmov fyzických osôb, teda podľa platného vzorca pre daň z príjmov fyzických osôb.

Návrh počíta so zvýšením o 100 miliónov eur na rok 2023. A to z dôvodu zabezpečenia finančnej stabilizácie územnej samosprávy v nadväznosti na zvyšovanie cien energií.

Základ dane partnera

Rodič, ktorý nemá dostatočne vysoký základ dane na získanie celého daňového bonusu, si ho bude môcť pri podaní daňového priznania zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v utorok schválilo plénum NR SR.

„Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napríklad rodičov) do úhrnu príjmov na účely uplatnenia tohto daňového bonusu,“ uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe.

Predmetom návrhu zákona je aj zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov. To je zacielené proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie.

Transferové oceňovanie

Návrh zákona tiež spresňuje a dopĺňa pravidlá transferového oceňovania. Ide najmä o úpravu a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie, doplnenie významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav) či doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR.

MF v novele zákona tiež dopĺňa postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Ide o legislatívnu úpravu takzvaného zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok. Podľa nej bude postupovať daňovník pri zániku pohľadávky alebo záväzku vrátane odpustenia dlhu. Ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.

Návrhom zákona sa zároveň od 1. januára 2023 zmení spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov.

Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webovom sídle.

Ďalej sa pri ukladaní pokút zavedie systém tzv. druhej šance, podľa ktorého správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta.

Tiež sa skráti lehota na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku. A to tak, že úrok možno uložiť do jedného roka od konca roka, v ktorom sa nedoplatok uhradený.

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Mareka Krajčího (OĽANO) sa zároveň umožní oslobodenie nepeňažných plnení súvisiacich s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na zákonom vyžadovanom sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov od dane z príjmov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika