Na hlavný obsah

Pán Jozef v nehnuteľnosti síce nebýva, odpad netvorí, ale platiť zaň musí

"Platbu za smeti" platí každý, kto má trvalý alebo prechodný pobyt alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť.

Pán Jozef v nehnuteľnosti síce nebýva, odpad netvorí, ale platiť zaň musí
Pán Jozef musí platiť za odpad aj keď žiadny netvorí. Foto: RTVS

Pán Jozef je jedným z dvanástich majiteľov opusteného domu v dedinke Nová Bošáca neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Už roky je to dom duchov, ale aj duchovia musia platiť za smeti.

Za odvoz komunálneho odpadu však musíte platiť nielen vtedy, keď máte v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale ak sa obec rozhodne, tak aj vtedy, ak užívate, vlastníte alebo spoluvlastníte nejakú nehnuteľnosť. Keď ste dvanásti, tak všetci dvanásti.

V Novej Bošáci však neplatili spoločne jeden poplatok, ale každému vyrubili plnú sumu. Aj takéto absurdnosti umožňuje zákon.

Pred viac ako desiatimi rokmi pán Dedík z Trenčianskych Bohuslavíc, kde má trvalý pobyt, zdedil časť nehnuteľnosti v obci Nová Bošáca. „Som jedným z dvanástich spoluvlastníkov dlhodobo neobývanej nehnuteľnosti v obci Nová Bošáca,“ priblížil pán Jozef.

„Táto nehnuteľnosť je neobývaná zhruba desať rokov. Nikto ju nenavštevuje, neprodukuje sa tu žiaden odpad za celý rok a nie je tam ani žiadna zberná nádoba na odpad,“ pokračuje.

„Za vlaňajší rok obec ako správca dane vyrúbil každému z nás rozhodnutím poplatok 27 eur za komunálne odpady. To znamená spolu 324 eur za jednu dlhodobo neobývanú nehnuteľnosť,“ dodáva pán Jozef.

Kolotoč odvolaní

Pán Dedík bol nespokojný s vyrúbeným poplatkom za komunálny odpad, a preto podal odvolanie na Finančné riaditeľstvo. Tu nastal kolotoč odvolaní, ktorý sa zastavil až pri treťom rozhodnutí.

„Už trikrát som podal odvolanie proti rozhodnutiu obce o vyrúbení komunálneho odpadu. Dvakrát nadriadený orgán Finančné riaditeľstvo zrušilo toto rozhodnutie obce, pretože tieto rozhodnutia nespĺňali všetky náležitosti podľa zákona,“ tvrdí pán Jozef.

„Rozhodnutie odvolacieho orgánu je pre nás záväzné, tak sme v odôvodnení identifikovali nehnuteľnosť, kde sme vymedzili na základe požiadavky odvolacieho orgánu identifikačné údaje. Čiže list vlastníctva, súpisné číslo a poradové číslo podielového spoluvlastníka a vydali sme nové rozhodnutie.

„Tretíkrát sa pán Dedík odvolal, odvolal voči tomuto rozhodnutiu a napadol rozhodnutie v časti týkajúce sa povinnosti oznámiť ďalším účastníkom konania to, že prebieha odvolacie konanie,“ vyhlásil starosta obce Nová Bošáca Ján Žucha.

„Konanie nie je právoplatne skončené vzhľadom na podané odvolanie. Obec musí čakať na rozhodnutie odvolacieho orgánu,“ uviedol advokát obce Nová Bošáca Šimon Cibulka.

Čo hovorí zákon?

Zákon určuje, že každá fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v obci alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce je povinná platiť poplatok za komunálny odpad.

„Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, ale nemáte v obci trvalý prípadne prechodný pobyt a užívate túto nehnuteľnosť, ste povinný obci platiť poplatok. Poplatok sa platí za tvorbu komunálneho alebo drobného stavebného odpadu, za triedenie tohto odpadu, za nakladanie s týmto odpadom alebo prípadne za iné činnosti s tým spojené. Tento poplatok ste povinný platiť aj vtedy, ak komunálny odpad netvoríte,“ vysvetlila hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Drahomíra Adamčíková.

„Obec ako správca dane môže, podotýkam môže, ale nemusí vyrubovať rozhodnutím poplatok poplatníkom, ktorí obývajú alebo užívajú určitú nehnuteľnosť a v konečnom dôsledku aj poplatníkom, ktorí majú iba oprávnenie užívať nejakú nehnuteľnosť,“ hovorí pán Jozef.

„Snažíme sa nejakým vyváženým spôsobom nájsť mechanizmus vyberania financií od občanov, ktoré sú určené výhradne na zvoz a odvoz a likvidáciu odpadov,“ povedal starosta.

Po minulé roky mala obec Nová Bošáca iný systém vyberania poplatkov za komunálny odpad. Zaplatil sa jeden paušálny poplatok za nehnuteľnosť. V roku 2022 miestni poslanci schválili novelu Všeobecne záväzného nariadenia, že každý vlastník nehnuteľnosti je povinný zaplatiť poplatok za smeti.

Zmena systému vyberania poplatkov

„Táto zmena nastala na základe upozornení kontrolných orgánov, že poplatky vyberáme nesprávnym spôsobom. Vzhľadom k tomu, že zákon definuje, že poplatníkom v oblasti odpadov je osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území obce alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť. V tomto prípade oprávnený užívať nehnuteľnosti je každý podielový spoluvlastník nehnuteľnosti. Zatiaľ sa bavíme len o stavbách,“ vyhlásil starosta obce.

„Podstata vyrúbenia tohto poplatku je to, že ak nejakú nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich môže produkovať odpad. Nevieme rozlíšiť, ktorí z tých spoluvlastníkov odpad produkuje alebo neprodukuje. V tomto prípade obec musí postupovať tak, že musí vyrúbiť poplatok každému zo spoluvlastníkov. Nemôže postupovať inak,“ hovorí Cibulka.

„Správu poplatku vykonáva obec, ktorá tento poplatok zaviedla. Obec teda tento poplatok vyrubuje svojim rozhodnutím. Ak toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť a poplatník tento poplatok nezaplatí, stáva sa poplatok daňovým nedoplatkom. Obec je teda oprávnená tento nedoplatok vymáhať,“ povedala Adamčíková.

Podľa Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky vo všeobecnosti platí, že  poplatník musí platiť poplatok za komunálny odpad všetkým obciam, v ktorých vlastní nehnuteľnosť.

Pri posudzovaní platenia poplatku jedným poplatníkom viacerým správcom musíme vychádzať z vecnej a miestnej príslušnosti zákona o miestnych daniach. Tento zákon upravuje výnimku v prípade jedného poplatníka, ktorý z viacerých dôvodov platí tento poplatok jednej a tej istej obci. Avšak neupravuje výnimku pre poplatníka, ktorý má povinnosť platiť tento poplatok u viacerých správcov,“ vysvetlila Adamčíková.

„Je teda prípustné, aby jeden poplatník platil poplatky viacerým správcom,“ dodala.

Zníženie či odpustenie poplatku

Podľa zákona štát dáva samosprávam voľnú ruku na zníženie či úplné odpustenie poplatku za komunálny odpad. Každá obec si však určuje výnimky vo Všeobecnom záväznom nariadení.

„V prípade, ak sa občan na území obce nezdržiava viac ako 90 dní a predloží na to potrebné dokumenty, ktoré si vyžiada obec, môže požiadať obec o zníženie poplatku. Je to však na rozhodnutí obce či danej žiadosti vyhovie a v akej miere,“ pokračuje rezort financií.

„Pokiaľ sa v danej nehnuteľnosti nezdržiavate a je to viac ako 90 dní, tak môžete požiadať obec, aby vám odpustila alebo prípadne znížila poplatok za komunálne odpady. Ale nie je to nastavené tak, že vy sa môžete sami rozhodnúť, že nebudete nič robiť, nič riešiť a oni vám nevyrúbia poplatok. Jednoducho ako náhle oni zistia, že vlastníte nehnuteľnosť, tak vám ho vyrúbia. Ak ste nepožiadali o oslobodenie,“ vysvetlil nezávislý právnik Milan Ficek.

„Toto neplatí pre pána Dedíka. Toto je pre iné prípady. Viem si teraz vybaviť ako príklad pre študentov, ktorí študujú na vysokej škole,“ povedal Cibulka.

Obec trvá na zaplatení

Obec trvá na zaplatení poplatku za odpad. Pánovi Dedíkovi zostáva už iba jedna teoretická možnosť, ako sa mu vyhnúť a to nechať sa vylúčiť z užívania danej nehnuteľnosti. To by potvrdila zápisnica s podpismi ostatných jedenástich vlastníkov nehnuteľnosti adresovaná obci. To už však viac súvisí s budúcim vysporiadaním medzi dedičmi.

„U mňa nie je problém zaplatiť 27 eur. Ja aj s tým do budúcna počítam, že ich zaplatím. Pokiaľ sa bude starosta držať zákona jednostranne, tak budem tých 27 eur musieť zaplatiť. Chcem však aspoň poukázať na nespravodlivosť, ktorá existuje,“ uzavrel pán Jozef.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko